rabbitmq

Java / 2020-02-14

docker环境下rabbitmq的安装查找镜像dockersearchrabbitmq:3management拉取镜像dockerpullrabbitmq:3-management生成容器,rabbitmq暴露两个端口,其中15672是我们的后台管理界面端口dockerrun-t-p5672:56